Uživatel:Kirk/Novalingvo

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Novalingvo - Nový jazyk

Slovník

Pravopis a výslovnost

Pravopis novalingva je převážně foneticko-diakritický

písmena a jejich výslovnost

A, B, C, Č (čti jako české č), Ć (čti jako souhlásku v českém slově džbán), D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W (čti jako u v českém slově auto), X (čteme jako souhlásku ch v českém slově chtít), Z, Ž (čti jako ž v českém slově žába). Hlásky se vždy vysloví tak, jak se napíší. Obdoba české spodoby znělosti je nepřípustná, proto není možné vyslovit B jako P, Ž jako Š, Z jako S, D jako T, apod. Pro zápis cizích slov s původní výslovností (jména osob a pod, jsou dále k dispozici písmena Ď (hláskujeme ĎE, Ť (hláskujeme ŤE), Ň (hláskujeme EŇ).

Hláskování písmen

 • A - A
 • B - BE
 • C - CE
 • Č - ČE
 • Ć - ĆE (jako by se v češtině řeklo dže)
 • D - DE
 • F - EF
 • G - GE
 • H - HA
 • I - I
 • J - JE
 • K - KA
 • L - EL
 • M - EM
 • N - EN
 • O - O
 • P - PE
 • R - ER
 • S - ES
 • Š - EŠ
 • T - TE
 • U - U
 • V - VE
 • W - WEY
 • X - XAJ (jako by se v češtěně řeklo chaj)
 • Z - ZET
 • Ž - ŽET

Písmeno "j" se píše bez výjimky všude tam, kde se vyslovuje naše hláska j (včetně takových slov, k jakým v češtině patří třeba slovo pionýr).

Mluvnice

Pořadí slov ve větě: podmět-přísudek-předmět; sloveso v infinitivu je na konci věty. Přívlastek předchází podstatnému jménu.

předpony

V případě vyjadřování dokonavosti (viz slovesa) má přednost dokonavá předpona fin, po níž může následovat další předpona.

 • owvr - předpona znamená převýšení normy (např. ve slově "přejíst")
 • untr - předpona znamená stav, kdy je něco pod normou (např. ve slově "podvyživený")
 • awf - předpona značící něco, co se děje, či stane na povrchu něčeho

přípony

biologické přípony

Biologické přípony se použijí tak, že se doplní před koncovku základního podstatného jména, přičemž v případě použití více přípon je pořadí následující: nejprve například přípona mláděte a teprve poté následuje pohlavní přípona - tedy homo = člověk, homeno = muž, homino = žena, homido = dítě, homideno = chlapeček (respektive dítě mužského pohlaví), homidino = holčička (respektive dítě ženského pohlaví).

 • -pubert - přípona dospívajícího jedince
 • -id - přípona mláděte
 • -en - přípona mužského pohlaví
 • -in - přípona ženského pohlaví

ostatní přípony

-placo - značící místo

Podstatné jméno - Substantiva namo

Podstatná jména v novalingvu rozlišují rod, číslo a pád. Rod se rozlišuje u živých tvorů podle pohlaví. Jestliže mluvíme například o nějakém biologickém druhu obecně (to znamená bez potřeby rozlišit, jestli mluvíme o samci či samici), použijeme vždy střední rod. Střední rod se použije i pro neživé věci. Jazyk novalingvo má pouze členy určitý, který zní La a je stejný v jednotném i množném čísle. Neurčitý člen tvar nemá. V základním tvaru jednotného čísla končí každé podstatné jméno koncovkou -o, základní tvar množného čísla končí na -on. Lze použít i zdrobnělé tvary, pro něž se použije přípona -ičk- (např. hundičko - pejsek)

Jazyk Novalingvo rozlišuje dva pády:

 • základní pád - bez přídavné koncovky, přičemž spojuje funkce nominativu (náš první pád) a vokativu (náš pátý pád)
 • předmětný (Jestliže je podstatné jméno předmětem. Tento pád spojuje funkce genitivu (náš druhý pád), dativu (náš třetí pád), akuzativu (náš čtvrtý pád), lokálu (náš šestý pád) a instrumentálu (náš sedmý pád) - s apostrofem a koncovkou ć ('ć). Bližší vztahy rozlišují předložkami.

Přídavná jména - adjektivo

Přídavná jména v novalingvu nerozlišují rod, číslo ani pád a všechny končí kocovkou -a

Zájmena

osobní zájmena

rozlišují pád stejnou koncovkou, jako podstatná jména:

 • já: men, min, mi
 • ty: ten, tin, ti
 • on: hi
 • ona: ši
 • ono: ći
 • my: ni
 • vy: vi
 • oni, ony, ona: ili

zájmena přivlastňovací

 • Nemají pád, všechna končí na -a, či -ja a téměř všechna se tvoří od tvaru příslušného osobního zájmene. Příklady: mena, tina, šija, nija, vija, ilija
 • Odlišně se tvoří zvratná přivlastňovací zájmena, která se odvozují výlučně od zájmen ve třetí osobě jednotného a množného čísla předponou self a následně tvarem klasického přivlastňovacího zájmena. Jedná se o tyto tvary: selfhija, selfšija, selfćija, selfilija

Předložky - prepozicijo

místa

 • awf ("na", ve smyslu "na povrchu")
 • aws (z, ze)
 • in (v)
 • owvr (nad)
 • cu (u)
 • intere (mezi)
 • bihajnd (za)
 • untr (pod)
 • pre (před)

směrové

Téměř vždy se tvoří předponou hin napojenou na předložku místa:

 • hinawf ("na" ve smyslu na povrch něčeho)
 • hinin ("do" ve smyslu dovnitř něčeho - do Brna, do žaludku apod...)
 • hincu (k).
 • hinintere (mezi)
 • hin (Směrová, či dativová předložka. Za touto předložkou musí následovat tvar podstatného jména v předmětném pádě, nebo přívlastek a pak ono podstatné jméno v předmětném pádě) - použití např. ve větách "Řečník mluvil k davu / na dav", "Učitel řekl žákům, že mají jít domů". Tato předložka bude mezi slovy "řekl" a "žákům". Dále například ve větě "Věnoval jsem svojí ženě dárek", v níž bude tato předložka předcházet přivlastňovacímu zájmenu, za nímž bude podstatné jméno "žena" v předmětném pádě.

časové

 • on ("v"; používá se také před datem a letopočtem)
 • poste - "po", "poté", "poté co"
 • before - "před", "předtím než", "než"
 • intertempe - mezitím

ostatní

 • of - předložka která je jednak přivlastňovací a pak také jako předložka druhého pádu, používaná mezi dvěma předměty. Při přivlastňování je nejprve název věci, poté předložka of a následně osobní jméno či například jméno sídla - např. Domo of Pedro'ć.
 • bay - instrumentálová předložka, kterou je nutno použít v každé větě, v níž se sděluje, že někdo "tvořil, či vytvořil něco", přičemž samotná větná konstrukce vyzní, jako by byla v trpném rodě ("dílo bylo napsáno Petrem"), přičemž samotná předložka předchází osobě, či věci, která danou věc vytvořila.
 • kon - s. Za touto předložkou musí následovat další slovní druhy v předmětném pádě

Slovesa - verbo

Slovesa v novalingvu mají infinitiv končící na -ejt, opakovací tvar na -ejti. Slovesa v novalingvu nerozlišují číslo, ale rozlišují následující jevy:

 • způsoby: oznamovací, rozkazovací (vytvoříme ho s použitím osobního zájmena, po němž následuje tvar slovesa bez infinitové koncovky -ejt), podmiňovací. Podmiňovací způsob má tvary minulý (vytvoříme ho s použitím osobního zájmena, po němž následuje tvar minulý čas slovesa být, po němž následuje samotné konkrétní sloveso v němž je infinitová koncovka nahrazena koncovkou -as, či -asi, jedná-li se o opakování) a přítomný (vytvoříme ho s použitím osobního zájmena, po němž následuje konkrétní sloveso v němž je infinitová koncovka nahrazena koncovkou -as, či -asi, jedná-li se o opakování)
 • tři časy: minulý (tvoří se tak, že se infinitová koncovka nahradí koncovkou -em), přítomný (tvoří se tak, že se infinitová koncovka nahradí koncovkou -et) a budoucí (tvoří se tak, že se infinitová koncovka nahradí koncovkou -eb)
 • rod činný a trpný (trpný se tvoří použitím tvaru pomocného slovesa "být" ("estejt") a druhého slovesa, u něhož se k infinitivu přidá koncovka minulého času -em). Lze ovšem použít i konstrukci, kdy se pomocné sloveso být vynechá (například věta "napsáno panem...")
 • vidy: dokonavý, nedokonavý, opakovací. Lze kombinovat opakovací s dokonavým, či nedokonavým. Opakovací vid má tvary končící na -i, dokonavý vid má předponu fin-.Časy se rozlišují koncovkami -et (pro přítomný čas), -em (pro minulý čas) a -eb pro budoucí čas, přičemž tvar slovesa zůstává stejný pro všechny osoby.

Příslovce - adverbijo

Příslovce v novalingvu končí koncovkou -e

Příslovce času

 • neksttempe - příště

příslovce místa

okamžité polohy

Příslovce okamžité polohy udávají, kde se věc nachází

 • untre - dole
 • owvre - nahoře
 • nekste - vedle
Příslovce směru pohybu
 • hinuntre - dolů
 • hinowvre - nahoru
 • hinnekste - vedle

Úvahy o tvarosloví

Předpony

Slova jako namalovat (nějaký předmět), či nakreslit (nějaký předmět) řešit bez speciální předpony, přičemž teprve dokonavá předpona fin určí, že se jedná o tvar namaluji/nakreslím, či namaloval(a) jsem/nakreslil(a) jsem. Pro slova mluvit a říct použít jedno slovo.