Program MSA 9.7

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Zde je detailně rozebrán jeden z bodů programu Moravskoslezské alternativy

1. Prosazujeme vysokou decentralizaci státu, tvořenou třemi zeměmi: Čechami, zemí Moravskoslezskou a Prahou. Hranice mezi Čechami a zemí Moravskoslezskou by měly vycházet především z prověřených historických hranic.

2. Na tyto země je nutné převést veškerou agendu, kterou by byly schopné samostatně spravovat. Výkonné orgány zemí by nesly označení "zemský výbor" a její členové by měly označení "zemský radní" Jedná se zejména o tyto záležitosti:

 1. vyjadřují se k případným změnám státních hranic, které se dotkou jejich území a mají možnost takovou změnu vetovat
 2. mají možnost vyjádřit se k existenci vojenských prostorů, základen, či jiných obdobných objektů na svém území a požadovat jejich zmenšení, odstranění, či přemístění na jiné území
 3. ochrana životního prostředí
 4. samospráva obcí a jejich fungování - tedy už žádný celostátní zákon o obcích.
 5. kultura
 6. regionální rozvoj a územní plánování
 7. výstavba, údržba a správa dopravní infrastruktury
 8. vodní toky, rybníky a vodní díla
 9. ekonomika
 10. sociální politika
 11. zdravotnictví
 12. jesle, mateřské školy, či jiná obdobná zařízení
 13. dětské domovy, či jiná obdobná zařízení
 14. zřizování a řizení sítě základních škol, středních škol, středních odborných učilišť, vyšších odborných škol, vysokých škol, včetně jejich osnov (zejména zaměřovat výuku dějepisu tak, aby zahrnovala historii vlastní země)
 15. řízení složek sborů záchranného systému, včetně určování výše mezd
 16. řízení sitě poboček pošty a policejních služeben, včetně určování výše mezd
 17. pravidla pro fungování obecní a městská policie
 18. soudnictví (včetně stanovování trestů), kromě odvolacích soudů na nadzemské úrovni
 19. vězeňství
 20. záchranný systém

3. Na centrální úrovni by zároveň došlo k redukci počtu ministerstev na naprosto nezbytný počet. Po negativních zkušenostech s existencí krajů a přemírou centralizace ve stávající České republice, kdy se zásadní rozhodnutí činila a činí v Praze a jejich výkon pak mají na starosti naprosto nekompetentní úředníci, neznalí místních poměrů, odmítáme, aby kterékoliv ministerstvo duplikovalo činnost zemského výboru, či aby k jeho agendě patřila i agenda, která by byla zároveň součástí agendy zemských výborů. Považujeme za nezbytné, aby vláda byla garantem celostátní platnosti sociálního či zdravotního pojištění, ale v žádném případě nemůže a nesmí být tím, kdo bude určovat hustotu sítě zdravotnických zařízení, poštovních či policejních úřadoven, mateřských, základních, středních, či vysokých škol. Neměla by v žádném případě být ani tím, kdo bude rozhodovat o výstavbě či opravě dopravní infrastruktury. O tom má rozhodovat příslušná země. A pokud se bude jednat o dopravní tepnu, spojující dvě nebo všechny tři země, tak se to má řešit prostřednictvím dohod zemských výborů zúčastněných zemí.

4. Vláda by měla mít na starosti následující agendu:

 1. měna a měnová politika
 2. zahraničí
 3. pravidla pro provoz na státních hranicích
 4. obrana
 5. energetika
 6. letecká doprava
 7. dopravní předpisy
 8. garance celostátního fungování a platnosti sociálního, důchodového a zdravotního pojištění pro občany všech zemí
 9. v součinnosti se zeměmi zajišťování celostátní kompatibility školství a učebních osnov
 10. nastavování pravidel pro celostátní fungování policie, pošt a telekomunikací
 11. nejvyšší (celostátní, nebo-li nadzemské) soudnictví, včetně ústavního soudu

5. V souvislosti s bodem č. 4 považujeme za vhodné, aby existovala následující ministerstva vlády:

 1. ministerstvo financí (celostátní finance, měna a měnové politika)
 2. ministerstvo obrany
 3. ministerstvo zahraničí (mělo by na starosti i provoz na státních hranicích)
 4. ministerstvo energetiky
 5. ministerstvo dopravy a telekomunikací (mělo by na starosti dopravní předpisy, leteckou dopravu a telekomunikace včetně pošt)
 6. ministerstvo pro celostátní kompatibilitu ve věcech školství, zdravotnictví a sociální politiky
 7. ministerstvo vnitra a pro celostátní kompatibilitu ve věcech policie
 8. ministerstvo spravedlnosti

6. Rovněž na zemské úrovni musí být správa co nejefektivnější a je nepřípustné, aby jak na centrální, tak na zemské úrovni fungovala přebujelá ministerstva s množstvím úředníků. Pro zajištění fungování těchto zemí je nutné, aby tyto země měly vlastní finanční příjmy zcela oddělené od příjmů celostátního rozpočtu a aby provoz každé z těchto zemí byl financován čistě z vlastních prostředků. Dále je nutné, aby správa každé země fungovala dle zásad subsidiarity a občané a firmy nebyli nuceni za vyřizováním svých záležitostí cestovat do metropole svojí země. Prosazujeme dále zrušení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jejich nahrazení okresními úřady se správními obvody vymezenými zákonem příslušné země. Je nepřípustné, aby obec ze svého rozpočtu hradila výkon státní, či zemské správy, který má příslušet okresním úřadům. Rovněž je nehorázné, aby úředníci takovéto obce měli na starosti agendu okolních obcí. A jistě nemůže být příliš složité zajistit, aby občané, či firmy řešili svoje záležitosti u jednoho okresního úřadu a to i v případě, že by se daná kauza týkala území více okresů. A příslušný okresní úřad by dále elektronicky informoval další zúčastněný okresní úřad a dále též úřad zemský. Případnou cestu na zemský úřad by občané a firmy absolvovali jen v případě odvolání.