Program Moravskoslezské alternativy

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Chceme žít v bezpečném, svobodném a hrdém státě.

Jsme přesvědčeni, že občané si zřizují vlády proto, aby chránily jejich životy a svobody, a případně, aby jim poskytovaly některé služby. Vlády, které se těchto úkolů nedrží a které se snaží své občany převychovávat nebo dokonce nahrazovat cizinci, takové vlády jsou tyranské, nelegitimní a je zapotřebí využít všech legálních prostředků k jejich odstranění.

Toto jsou klíčové programové body naší strany:

1. Lidská práva, svobody a občanská práva

1.1. Zákaz každé (i náboženské) ideologie a jejich projevů, jež prosazuje nerovné postavení mužů a žen, stejně jako rozdílná pravidla pro různá náboženství, či ateisty. Přívrženci a vyznavači těchto ideologií, jako je například islám, jsou neloajální k jinému režimu než je režim, prosazující jejich zájmy a názory, což z nich činí potenciální hrozbu a je proto nepřípustné, aby takovíto nepřizpůsobiví jedinci žili ve společném státě s námi. Přípustné jsou jen takové rozdíly v pravidlech pro muže a ženy, které zohledňují jejich fyzické rozdíly, jako je například rozdílná svalová síla, aniž by jedince jakkoliv omezovaly ve výkonu lidských a občanských práv.

1.2. Cizí státní příslušník (dále cizinec) není s to být držitelem práv, které jsou vyhrazeny občanům, jimiž je především výkon aktivního a volebního práva na všech stupních. Cizinci rovněž nesmí zakládat politické strany, či být jejich členy.

1.3. Každý bezúhonný a psychicky zdravý občan má právo vlastnit zbraň, zároveň je však povinen ji zabezpečit proti zneužití a nehodám.

2. Vyšetřování trestné činnosti a bezpečnost občanů

2.1.Prosazujeme důsledné sankcionování všech občanů, cizinců, organizací, či firem za porušení zákonů. Právo občanů na sebeobranu musí mít prioritu nad právy zločinců. Je nepřípustné, aby někdo zemřel jen proto, že musel přemýšlet, jaký způsob obrany smí právě použít na útočníka. A je právě tak nepřípustné, aby byla chráněna údajná osobnostní práva pachatelů. Ve veřejném zájmu musí být zveřejňování veškerých informací vedoucích k dopadení pachatelů včetně jejich podobizen. Je proto nezbytně nutné zrušit Úřad na ochranu osobních údajů, který zneužívá svoji moc a chrání právě zloděje a vrahy. Veškeré stávající zaměstnance tohoto úřadu je nutno doživotně zbavit nároku na důchod.

2.2.Prosazujeme rozjetí masivního vyšetřování činnosti všech členů vlád ČSFR a ČR, ustavených v období od 17. listopadu 1989 do roku 2016 a odsouzení každého z nich, kteří se něčeho dopustili. Prosazujeme, aby byl zabaven majetek každého z nich, pokud se dopustili majetkové trestné činnosti. Zároveň požadujeme zabavit i majetek rodinných příslušníků těchto kriminálních živlů.

2.3.Prosazujeme anulování prezidentské amnestie bývalého prezidenta Václava Klause a opětovné uvěznění všech, kteří byli na základě této amnestie osvobozeni. V souvislosti s tím požadujeme zatčení Václava Klause a obžalovat ho v souvislosti s tím ze zneužití pravomoci veřejného činitele.

3. Členství v mezinárodních organizacích a závazky vůči zahraničí

3.1.Prosazujeme vypsání celostátních referend o zachování členství v NATO. Členství v Evropské unii může být zachováno pouze v případě, že občané ČR získají právo v referendech odmítnout diktát Bruselu. V opačném případě budeme prosazovat vystoupení z Evropské unie.

3.2.Prosazujeme samostatnou zahraniční politiku bez ohledu na zájmy mocností a to takovou, která bude sloužit občanům našeho státu, nikoliv jakýmkoliv spojencům. Okolní, či jiné státy, ba ani mezinárodní organizace nesmí být těmi, kdo bude určovat směřování zahraniční politiky, či vnucovat našemu státu přijímání imigrantů.

4. Obrana státu

4.1.Prosazujeme obnovu ostrahy a ochrany státních hranic jako prevenci proti ilegálnímu vstupu potenciálně nebezpečných osob a zločinců na území státu. V případě, že Evropská unie bude v souvislosti s tímto dělat obstrukce, trváme opět na vystoupení z Evropské unie.

4.2.Každý občan má právo a morální povinnost připravovat se na obranu svého regionu v rámci vhodně organizované domobrany.

4.3.Je povinností vlády poskytnout všem mladým lidem vojenský výcvik.

4.4.Armáda ČR se musí soustředit na obranu vlastního území, nikoliv na podporu amerických expedičních sborů.

5. Školství, média a veřejný život

5.1.Koncesionářské poplatky na televizi a rozhlas musí být okamžitě zrušeny. Veřejnoprávní média by měla být řízena podle stejného modelu, jaký byl nedávno zaveden v Polsku

5.2.Je zapotřebí okamžitě zastavit všechny peníze pro politické neziskovky a zavést kontrolu nad těmi, které jsou financovány za zahraničí.

5.3.Propagace multikulturalismu musí být okamžitě zastavena a to na všech typech škol, v médiích i jinde. Je nutné zajistit, aby občané měli úctu k tradicím a kultuře svého regionu i státu, proto je nutné v nich posilovat vlastenectví.

5.4.Prosazujeme zpracování nové odborně pojaté koncepce financování státních vysokých škol v závislosti na upotřebitelnosti jejich absolventů a vypsání celostátního referenda o aplikaci této koncepce, aby byla státu a veřejnosti zajištěna návratnost vložených prostředků.

5.5.Musí být okamžitě zastavena současná podoba inkluze ve školství. Je zapotřebí zachovat praktické školy a podporovat učňovské školství.

5.6.Výchova a vzdělání nadaných dětí chudých rodičů bude prováděna na náklady státu a ve vlasteneckém duchu.

6. Ekonomika

6.1.Chceme požádat Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), aby znovu prověřil většinu velkých privatizačních kauz. Dále chceme požádat znovu i Státní zastupitelství o otevření těchto sporných kauz. Dále jsme toho názoru, že privatizací došlo i k prodeji majetku, který neměl být vůbec privatizován a měl zůstat majetkem tohoto státu.

6.2.Budeme hájit nedotknutelnost domácího nerostného bohatství a prosazovat hospodářskou politiku ekonomické soběstačnosti, neboť budoucnost leží v hospodářské nezávislosti. Není ani z ekologického hlediska výhodné, aby se výrobek vyrobil například v Indonésii a balil například v Německu.

6.3.Prosazujeme obnovu státního podnikání, jakož i vznik podniků ve vlastnictví samosprávných celků (obcí a zemí) jakožto dalšího vhodného zdroje příjmů pro státní rozpočet a rozpočet těchto samosprávných celků.

6.4.Zvýhodňování zahraničních korporací musí okamžitě skončit. Je naopak zapotřebí se intenzivně zabývat skrýváním zisku a jeho vyváděním do zahraničí.

6.5.Vlastnictví zemědělské půdy cizími státními příslušníky, organizacemi a firmami je nutné důsledně regulovat.

6.6.Prosazujeme ukončení působení všech pochybných firem, jako je například společnost Monsanto a zabavení jejich majetku bez nároku na náhradu, stejně jako zabavení veškerého majetku ve vlastnictví manažerů těchto firem, jakož i jejich rodinných příslušníků.

6.7.Prosazujeme takovou změnu zákonů, aby firmy a půdu, kterou při privatizaci získali zahraniční společnosti, byly v případě žijících potomků původních majitelů převedeny na tyto jedince, pakliže o tyto majetky projeví zájem.

6.8.Soukromé vlastnictví smí být dotčeno pouze výjimečně, zejména jedná-li se o ochranu cenných přírodních lokalit, či o prokazatelný veřejný zájem. Prosazujeme zavedení odstrašující výše pokut pro jednotlivce a firmy, které se dopouštějí poškozování životního prostředí. Je nezbytné, aby se výše takové pokuty odvíjela od celkové hodnoty majetku příslušného viníka a měla na jednotlivce či firmu klidně i likvidační efekt.

6.9.Prosazujeme takovou změnu zákonů, které by vynucovaly pro novou výstavbu upřednostňování stávajících parcel znehodnocených předchozí zástavbou (tzv. brownfields).

6.10.Budeme prosazovat takovou energetickou politiku, která by požadovala ukončení činnosti solárních elektráren, nacházejících se na někdejší zemědělské půdě a jejich přemístění na střechy budov.

7. Zdravotnictví a sociální politika

7.1.Prosazujeme, aby naši občané měli přednost před cizinci, jakožto uchazeči o zaměstnání. Není pro náš stát výhodné, aby naši vlastní občané žili z podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek, a místo nich příslušná pracovní místa získávali cizinci. Žádáme proto výrazné omezené vydávání pracovních povolení pro cizince.

7.2.Prosazujeme zlepšení pracovních podmínek ve firmách. Zaměstnavatel musí být povinen zajistit, aby každý zaměstnanec měl kdykoliv okamžitý přístup k nápojům, aniž by dotyčný zaměstnanec musel čekat na to, že ho někdo při plnění pracovních povinností vystřídá. Jistě není žádný problém zajistit, aby při konzumaci těchto nápojů nedocházelo k poškozování výrobků, zboží, či vybavení zaměstnavatele. Zvlášť v létě je v řadě firem nepříjemné horko a je nutné, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že jedině spokojený zaměstnanec je schopen odvádět kvalitní práci. Prosazujeme proto, aby firmy měly kvalitní cirkulaci vzduchu a nedocházelo tak v nich ke zvyšování teploty nad přijatelnou mez.

7.3.Prosazujeme zastavení zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.

7.4.Zdravotnictví má sloužit občanům a nemělo by být kšeftem. Prosazujeme proto zachování zdravotnictví hrazeného z veřejného pojištění a rozšiřování sítě státních zdravotnických zařízení, v nichž by měl být umožněn hospitalizovaným především výběr kvalitnější stravy, třeba i za případný menší příplatek. Požadujeme zahájení odborné celospolečenské debaty o snížení počtu tzdravotních pojišťoven, jejichž značný počet spíše neefektivně přesměrovává finance ze zdravotního pojištění k manažerům a úředníkům těchto pojišťoven.

8. Církevní politika

8.1.Jakékoliv zásahy církve do záležitostí státu prostřednictvím vlastních politických stran jsou nepřípustné.

8.2.Prosazujeme anulování zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zastavení převodu peněz k těmto organizacím.

9. Decentralizace a přímá demokracie

9.1.Prosazujeme v co nejvyšší míře převzetí vhodných zákonů z kulturně blízkého Rakouska a Švýcarska, které by nahradily stávající zákony České republiky. Rakousko a Švýcarsko jsou vyspělé evropské státy s kvalitní životní úrovní a spokojeností vlastních občanů. Přebírání těchto zákonů musí být diskutováno s odborníky, včetně odborníků pocházejících z těchto států. Posametový vývoj České republiky dokazuje, že jakékoliv novátorství vede k účelovému vytváření nefunkčních zmetků.

9.2.Co nejširší aplikace zásad přímé demokracie švýcarského typu, včetně zavedení univerzálního referenda; dále pak odvolatelnost a trestní zodpovědnost politiků na všech stupních, jakož i jejich povinnost objasňovat původ svého majetku.

9.3.Stejná pravidla pro všechna referenda. Není nadále možné, aby celostátní referendum bylo platné i při sebemenší účasti, zatímco místní jen při nadpoloviční účasti. Žádáme proto, aby referenda byla platná při jakékoliv účasti.

9.4.Přímá volba čelných představitelů samosprávných celků.

9.5.Prosazujeme snížení populačního limitu pro vznik nové obce na 500 obyvatel, jakož i možnost osamostatnění částí obcí bez vlastního katastrálního území, či možnost připojení jakékoliv části obce k sousední obci. Částmi obce přitom nemyslíme stávající sídelní jednotky s tímto označením, pro které se dřív používalo označení osada, nýbrž třeba jen ulici nebo samotu. V případě výše zmíněného připojení části katastru k jiné obci by populační limit nehrál žádnou roli. Dále prosazujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.

9.6.Prosazujeme, aby občané, organizace a firmy mohli jednat se všemi úřady čistě elektronicky. Dále prosazujeme, aby spolu úřady komunikovaly elektronicky a používaly výlučně bezplatné (freeware) počítačové aplikace, což ve výsledku ušetří občanům množství finančních prostředků.

9.7.Prosazujeme vysokou decentralizaci státu, tvořeného celky, navazujícími na tradiční země, jimiž byly Čechy, Morava a Slezsko. Vzhledem k moderním potřebám by se decentralizovaná Česká republika členila na země Čechy, zemi Moravskoslezskou (vzniklá spojením Moravy a Slezska, což už kdysi bylo v Československu v letech 1928-1948) a metropolitní zemi Prahu. Hranice mezi Čechami a zemí Moravskoslezskou by měly vycházet především z prověřených historických hranic. Na tyto země je nutné převést veškerou agendu, u níž je odůvodnitelné, že ji zvládnou spravovat samostatně, jako je ochrana životního prostředí, kultura, ekonomika, dopravní infrastruktura, zdravotní péče, či sociální politika. Na centrální úrovni by zároveň došlo k redukci počtu ministerstev na naprosto nezbytný počet. Odmítáme, aby ministerstva v centrální vládě jakýmkoliv způsobem duplikovala výkonné orgány zemí. Vláda musí být garantem celostátní platnosti dopravních předpisů, či sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, ale v žádném případě nesmí být tím, kdo bude určovat hustotu sítě zdravotnických zařízení, nemocnic, poštovních, policejních úřadoven, či škol jakéhokoliv druhu. Neměla by v žádném případě být ani tím, kdo bude jakkoliv rozhodovat o výstavbě, údržbě, či správě dopravní infrastruktury. O tom má rozhodovat příslušná země. A pokud se bude jednat o dopravní tepnu, spojující dvě nebo všechny tři země, tak se to má řešit prostřednictvím dohod zúčastněných zemí. Rovněž na zemské úrovni musí být správa co nejefektivnější a je nepřípustné, aby jak na centrální, tak na zemské úrovni fungovala přebujelá správa s množstvím úředníků. Pro zajištění fungování těchto zemí je nutné, aby tyto země měly vlastní finanční příjmy zcela oddělené od příjmů centrálního rozpočtu a aby provoz každé z těchto zemí byl financován čistě z vlastních prostředků. Dále je nutné, aby správa každé země fungovala dle zásad subsidiarity a občané a firmy nebyli nuceni za vyřizováním svých záležitostí cestovat do metropole svojí země. Prosazujeme dále zrušení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jejich nahrazení okresními úřady se správními obvody vymezenými zákonem příslušné spolkové země. Je nepřípustné, aby obec ze svého rozpočtu hradila výkon kompetencí, které jí ve vyspělých státech nepřísluší. Rovněž je nehorázné, aby úředníci takovéto obce měli na starosti agendu okolních obcí. A jistě nemůže být příliš složité zajistit, aby občané, či firmy řešili svoje záležitosti u jednoho okresního úřadu a to i v případě, že by se daná kauza týkala území více okresů. A příslušný okresní úřad by dále elektronicky informoval další zúčastněný okresní úřad a dále též úřad zemský. Případnou cestu na zemský úřad by občané a firmy absolvovali jen v případě odvolání.

9.8.Prosazujeme, aby o symbolech samosprávných celků přestaly rozhodovat centrální orgány státu. Jediným podstatným hlediskem musí být, aby navrhovaný symbol nepoužíval jiný existující samosprávný celek.

9.9.Prosazujeme zrušení tzv. Malého státního znaku, který by byl vyhrazen pouze Čechám.

9.10.Prosazujeme diskusi o nové státní hymně, plně respektující všechny historické země České republiky. Stávající hymna „Kde domov můj“ by měla být vyhrazena pouze Čechám, jímž je ostatně věnována slovy „země česká, domov můj“.